A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Byggsakshandsamar

Søknadsfrist 13. juli

Ledig stilling
Me har ledig
100% stilling som byggesakshandsamar
 
Arbeidsoppgåver
 • Fagansvar for byggesakshandsaming, sakshandsaming/vedtak av enkeltsaker og førebuing av saker til politisk handsaming
 • Tilsynsoppgåver etter plan og bygningslova
 • Ajourhald av matrikkel
 • Ajourhald på endringar i grunnlaget for eigedomsskatt 
 • Rådgiving og publikumskontakt
 • Handsaming av bygge- og delesaker
 • Utslepp og utsleppstillatelse
 • Prosjektarbeid etter avtale, inkl utarbeiding av prosjektmandat
   
Kvalifikasjonskrav
Me ønskjer oss ein person som har:
 • Relevant høgskuleutdanning
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Gjerne erfaring innanfor fagområdet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og systematisk 
   
Personlege eigenskapar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Fleksibel til å utføre andre arbeidsoppgåver etter avtale.
   
Løn og tilsettingsvilkår
 • Løn etter avtale utifrå kvalifikasjonar.  
 • Offentleg tenestepensjon og forsikringsordning.
 • Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

Søknadsprosedyre
Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no 
Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.
 
Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt assord". Er du ny søkjar så må du registrere deg.
 
Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.
NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden.
 
Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.
 
Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.
Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.
 
Kontaktperson
Svein Arve Grindhaug, tlf: 91366629, svein.grindhaug@ardal.kommune.no