A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Helse/Folkehelse

Folkehelse

Folkehelse i Årdal

Folkehelsekoordinator i Årdal skal:

 • vere ein koordinator i det kommunale folkehelsearbeidet
 • sikre tverretatleg og tverrsektorielt samarbeid
 • vere bindeledd mellom kommunale tenester, friviljuge organisasjonar
 • engasjere administrativt og politisk nivå i folkehelsearbeidet i kommunen
 • vere bindeledd mellom forvaltningsnivåa, kommune, fylke og stat
 • oppprette og utvikle eit godt samarbeid mellom friviljuge organisasjonar, og kommunale tenester
 • opprette og utvikle avtalar og samarbeid med næringslivet

Partnerskap

I partnarskapsavtalen med fylkeskommunen, har Årdal kommune inngått eit forpliktande samarbeid innafor desse satsingsområda:

Fysisk aktivitet:

 1. Rus- og tobakksførebygging
 2. Kosthald/ernærin
 3. Aktive og inkluderande lokalsamfunn
 4. Førebygging av skader og ulykker, Årdal Tenk Tryggleik

Kommunane skal gjennomføre tiltak på fleire av dei nemnde satsingsområda. Kva område som vert jobba mest på, vil variere ut i frå utfordringar og ressursar.