A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Born og familie/PPT

PPT

Årdal kommune eig og driv pedagogisk/psykologisk teneste i Indre Sogn. Det er inngått avtale med Lærdal kommune om kjøp av tenester.

Kontoret har ei stillingsramme på 3,5 fagstillingar, der 1 av stillingane er knytt til leiarfunksjonen. Stillinga dekker fagområda logopedi, audiopedagogikk og ulike typer lærevanskar og sosial og emosjonelle vanskar.

Kva er pedagogisk-psykologisk teneste?
Eit PPT-kontor er ein stad der foreldre, barnehage, grunnskule eller vidaregåande skule kan søke råd i spørsmål som gjeld born/unge sin trivsel, tilpassing, åtferd og opplæring.

Tenesta skal òg vera eit tilbod til lærlingar og vaksne med særlege opplæringsbehov.
Foreldre kan sjølve ta direkte kontakt med PPT.

Kva arbeider PPT-kontoret med?
Førebyggjande arbeid i barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring.

  • Rådgjeving
  • Utgreiing av ulike vanskar
  • Sakkunnig vurdering

Kontaktinformasjon tilsette ved Sogn PPT

Namn Stilling Telefonnummer

E-postadresse

Vibeke Fusche Moe Leiar 996 98 776 vibeke.fusche.moe@ardal.kommune.no
Liv Kari Kvam Ped.psyk.rådgjevar 995 14 958 liv.kari.kvam@ardal.kommune.no
Ingegerd Moene Ped.psyk.rådgjevar 992 94 877 ingegerd.moene@ardal.kommune.no
Elisabeth Formo Ped.psyk.rådgjevar 915 12 250 elisabeth.formo@ardal.kommune.no (permisjon til 31.12.20)
Bente Olsen Tjønn Ped.psyk.rådgjevar 458 79 373 bente.olsen.tjonn@ardal.kommune.no

 

Les meir om PP-tenesta:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/hva-gjor-pp-tjenesten/


Nyttige linkar for skule:

Veiledar for spesialundervisning:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/

Tilpassa opplæring i skulen:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/


​Spesialpedagogisk leseopplæring- ein veiledar:

https://statped.no/contentassets/fd7fecc289bb43c19f0d388c09f15495/statped_spesialpedagogisk_leseopplaering_web_4.pdf


Nyttige linkar for barnehage:

Veiledar for spesialpedagogisk hjelp:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/


Språk i barnehagen. «Mye mer enn bare prat». Ein veiledar om språkstimulering:

https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/veiledere/sprakveileder/udir_sprakveilederdigital.pdf


Linkar for både barnehage og skule:

Læringsressursar for lærarar og barnehagelærarar. Statped (statleg spesialpedagogisk teneste):

https://www.statped.no/

Minoritetsspråklege:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/