A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Born og familie/Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Vaksenopplæringa er lokalisert i same bygg som Indre Sogn Asvo.

Vaksenopplæringa i Årdal har tilbod til to elevgrupper:

1. Vaksne menneske som har behov utvikla og halda ved like grunnleggjande dugleik på grunnskulenivå
2. Norsk med samfunnsfag for minoritetsspråklege.

Innvandrarar som har fått opphaldsløyve etter 01.09.05 har rett og plikt til opplæring i minimum 300/600 timar. Av desse timane skal 50 timar vera samfunnsfag på eit språk dei forstår. Nye innvandrarar må søka om timar hjå vaksenopplæringa og får søknadskjema der. Dei skal også førast inn i eit sentralt innvandrarregister NIR der alle gjennomførte timar skal registrerast kvar skuleveke. Alle må gjennomføre minst 300/600 timar og av desse må alle 50t samfunnsfag vera fullført for å få godkjent busettingsløyve etter 3 år og evnt. statsborgarskap etter 7 års samanhengande butid i landet. Undervisninga følgjer læreplan der elevane kan følgja tre spor med ulik vanskegrad.

Flyktningar og asylsøkarar som er mottekne av Årdal kommune og familieforeinte med desse, kan få introdusksjonsopplegg med løn for å delta i kvalifiseringskurs i kommunen viss hovudpersonen har budd mindre enn 5 år i kommunen. Kommunen kan velja å gjera unnatak frå regelen.

Desse gruppene har rett og plikt til min. 600 timar:
•    Flyktningar og personar som er verna mot forfølgjing etter utlendingslova § 15 og deira familieforeinte
•    Personar med opphald på humanitært grunnlag og deira familieforeinte
•    Familieforeinte til norske og nordiske borgarar
•    Personar med opphaldsløyve som bur i eit asylmottak medan dei ventar på å bli busett i ein kommune
•    Asylsøkjarar i alderen 16 - 18 år uavhengig av når dei kom til landet
•    Personar med kollektivt vern

Det er berre personar i alderen 16 - 55 år som har rett og plikt. Personar mellom 55 og 67 år har rett, men ingen plikt til norskopplæring.

Følgjande grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
•    Studentar
•    Au pairer og andre med mellombels opphald
•    Nordiske borgarar
•    Personar med opphald etter EFTA/EØS-regelverket

Følgjande grupper har ikkje rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timar opplæring i norsk og samfunnskunnskap betalt av dei sjølve eller arbeidsgjevar dersom dei skal få busettingløyve etter 3 år:
•    Arbeidsinnvandrarar utanfor EØS/EFTa-området
•    Personar som kjem til landet på grunnlag av familieforeining med desse

Du finn oss her.