A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk/Formannskap

Formannskapet

Den politiske organiseringa i Årdal kommune omfattar eitt politisk organ for handsaming av saker, med eige mynde til å treffa vedtak/gje innstilling:

Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslova § 28. Er formannskapet underutval i ei klagesak vil kommunestyret tre inn som klagenemnd.

Tre av formannskapet sine medlemer er klagenemnd etter lov om kommunehelsetenesta.

Formannskapet er i perioden 2019-2023 samansett av 7 representantar med slik fordeling:
4 representantar frå AP
3 representantar frå SP

Fullstendig oversikt over medlemar og kontaktinformasjon