A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Koronainformasjon Årdal

Viktig informasjon frå legekontoret

Lege1
Me minner om:
 
Årdal legekontoret held fram med endra drift som følge av koronapandemien. Alle tiltak som er sette i verk er for å redusere smittefaren mest mogeleg.  
Legekontoret har organisert arbeidet slik:
  • Kvar dag har ein lege avsett tid til oppfølging av pasientar med luftvegssymptom
  • Legane tek imot pasientar til konsultasjonar, avsett tid mellom timane er auka noko for å unngå for mange pasientar på venterommet samstundes
  • I tillegg har legane telefon- og videokonsultasjonar. Me gjer merksam på at også slike konsultasjonar medfører eigenbetaling for pasienten
Følgjene av dette vert færre timar til fastlegane sine listepasientar med auka ventetid for timeavtale,  rutinekontrollar. 

Me ber alle om ikkje å møte utan avtale, men om å ta kontakt på telefonen først. Dette for å hindre at personar som kan spreie smitte kjem på venterom og i resepsjonsluka.

Ein ha avtale for å ta blodprøvar.

Denne driftsforma verte vidareført i ubestemt tid.

Me minner og om at kommunen har ein lokal informasjonstelefon for korona:
Telefonnummer 901 11 630.

Opningstid på legekontoret er kl.08.00 – 15.00 alle kvardagar for dei som har avtalar. 
Telefonnummer legekontoret: 57 66 53 90. Opningstid på telefonen er 08.00 – 12.00 og 13.00 – 14.00 alle kvardagar.

MERK: For tida er det ikkje mogleg å bestille legetime elektronisk.

Dersom  ein har bruk for akutt hjelp ring legevakt 116117.