A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk/Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Representantane i kommunestyret blir valt ved kommunevalet kvart fjerde år.

Kommunestyret i Årdal har 21 medlemer med slik samansetning;
Arbeiderpartiet 11
Senterpartiet 8
Høgre 1
Raudt 1

Kommunestyret har etter reglement for delegering vedtaksmynde slik:

  • overordna planar
  • fordeling av ressursar mellom dei ulike tenesteområda (funksjonar)
  • reglement som er vesentleg for prioritering av tenesteproduksjonen
  • reglement for politisk styringssystem
  • i alle prinsipielle saker som ikkje er positivt delegert
  • reglement/hovudprinsipp for kommunale tilskotsordningar

Fullstendig oversikt over medlemer og kontaktinformasjon