A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Born og familie/Skule og SFO

Skule og SFO

Årdal har 2 grunnskular og SFO tilbod som er plassert i tettstadane Øvre Årdal og Årdalstangen. Det er 11 km mellom desse tettstadane.

Kommunen har ansvar for grunnskuleopplæring frå 1. - 10. klasse og for at born og unge får opplæring i tråd med opplæringslova. Opplæringa skal tilpassast evne og føresetnadene av den einskilde elev, og skje i samarbeid med foreldra.

SFO er eit frivillig omsorgs, tilsyns og fritidstilbod utanom den obligatoriske skuledagen for elevar i 1. - 4. klasse og for funksjonshemma born i 1. - 7. klasse. Innhald og verksemd skal pregast av borna sitt behov for omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring.

Du finn oss her.