A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Tildelingskontoret

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret ligger på Rådhuset på Årdalstangen, og er å treffa på tlf. 57665050, epost: tildeling@ardal.kommune.no

Kontakt tildelingskontoret når du har behov for:

 • ​Heimesjukepleie
 • Heimehjelp/praktisk bistand
 • Avlastning i og utanfor institusjon
 • Omsorgsstønad
 • Pårørandestøtte
 • Psykisk helseteneste
 • Kortidsopphald
 • Langtidsplass i sjukeheim
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Rustenester
 • Dagtilbud (Tangevegen, dagsenter for demente, aktivitetstilbud på ASVO)
 • Habilitering og rehabilitering, inkl. kvardagsrehabilitering
 • BPA - (Brukarstyrt personleg assistent)
 • Matombringing
 • Tryggleiksalarm
 • Velferdsteknologi

Sakshandsamarane utfører sakshandsaming i tråd med rutine for sakshandsaming i Årdal kommune. Det innebær mottak av søknad, kartlegging, vurderingsbesøk og å fatta vedtak i tråd med lovverket.
​Alle vurderingsbesøk skal utførast av tildelingskontoret.

Mål for tildelingskontoret:

 • Brukarar som har behov for helse- og omsorgstenester skal vende seg ein stad i kommunen - "Ei dør inn"
 • Årdal kommune sørger for helskapelege og godt koordinerte tenester
 • Sakshandsaminga har høg kvalitet og vert effektivt utført
 • Brukarar med same behov er sikra likebehandling
 • Årdal kommune sikrar brukararne rettstryggleik ved tildeling av tenester

Årdal kommune har etablert arenaer for utforming av helse- og omsorgstenester i tråd med lovverket.

Det er ope på dagtid frå måndag - fredag
Tlf. 57665050
epost: tildeling@ardal.kommune.no
Søknadskjema finn ein her